bootstrap modal popup

2 Schalen, China, Kantonporzellan um 1900

2 Porzellan Schalen, Kantonporzellan, China, um 1900, Höhe 11 cm, Durchmesser 25 cm

2 Schalen, Kantonporzellan, um 1900